Regulamin promocji „Kup tańsze cappuccino”

Regulamin promocji „Kup tańsze cappuccino”

27 lipca, 2020SO NEW

§ 1

Organizator

 1. 1. Promocja Konsumencka pod nazwą „Kup tańsze cappuccino” (Promocja Konsumencka) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu. Organizatorem promocji Konsumenckiej jest Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres  Al. Jerozolimskie 174, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048015, w którym jest również przechowywana jej dokumentacja oraz o numerze NIP: 5262100142, Regon: 01278272000000 (dalej „Organizator”). Organizator zlecił T-Mobile Polska S.A wysłanie komunikatu z ofertą Promocji Konsumenckiej. Administratorem danych osobowych jest T-Mobile Polska.

§ 2

Przedmiot Promocji Konsumenckiej 

 1. 1. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu uczestnika do otrzymania:
 2. a) zakupu jednego cappuccino 330 ml z oferty SO! COFFEE  w niżej cenie 9,90 zł.
 1. 2. Promocja obowiązuje od 27.07.2020 do 30.07.2020
 2. 3. Promocja prowadzona jest w kawiarniach SO! COFFEE zlokalizowanych w: Nowy Sącz – Galeria Trzy Korony, Elbląg  – C.H. Ogrody, Słupsk – C.H. Jantar, Wrocław – ul. Świdnicka 1, Warszawa – Złote Tarasy (poziom 2), Warszawa Złote Tarasy (poziom -1), Kraków – C.H. Bonarka.

§ 3

Uczestnictwo w Promocji Konsumenckiej

 1. 1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych od 16 roku życia, które pokażą bariście otrzymanego odpowiedniego smsa (dalej zwanych Uczestnikami).
 2. 2. Warunkiem skorzystania z promocji konsumenckiej jest otrzymanie i okazanie bariście smsa wysłanego przez sieć T-mobile w imieniu SO! COFFEE o treści: „W domu nie wypijesz takiej kawy … ale w naszej kawiarni jak najbardziej. Rozsmakuj się                                         w cappuccino za jedyne 9,90 zł.”
 3. 3. Uczestnik, aby wziąć udział w promocji konsumenckiej zobowiązany jest do:
 1. a) okazania podczas dokonywania zamówienia smsa  o treści: „W domu nie wypijesz takiej kawy … ale w naszej kawiarni jak najbardziej. Rozsmakuj się w cappuccino za jedyne 9,90 zł.”
 2. b) zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

§ 4

Czas trwania Promocji Konsumenckiej

 1. 1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się od 27.07.2020 i trwa do 30.09.2020.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia lub odwołania Promocji Konsumenckiej. Informację o odwołaniu, wydłużeniu albo skróceniu obowiązywania Promocji Konsumenckiej Organizator zamieści: w swojej Siedzibie oraz w Kawiarniach.
 3. 3. Regulamin Promocji dostępny jest w Siedzibie Organizatora oraz w kawiarniach biorących udział w promocji.

§ 5

Zasięg terytorialny Promocji Konsumenckiej 

 1. 1. Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Reklamacje

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego).  Reklamacje należy składać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: z dopiskiem „Reklamacja SO! COFFEE”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest po rygorem nieważności.
 2. 2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko Uczestnika i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie numer telefonu kontaktowego,

b) dokładny opis i powód reklamacji,

c) podpis Uczestnika.

 1. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 2. 4. Reklamacja Uczestnika będzie rozpatrywana na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 

Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w celu rozpoznania reklamacji jest Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 174.
 2. 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej” RODO”.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2020.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej.
 3. 3. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować na stronie internetowej https://www.socoffee.pl o treści zmiany regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej Promocji.
 4. 4. Zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
 5. 5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w kawiarniach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

Lagardere Travel Retail sp. z o.o.

1/ Lagardere Travel Retail sp. z o.o.  (dalej: LTR) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Konsumentów (dalej: „Dane osobowe”).

2/ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora: iodo@lagardere-tr.pl Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Inmedio można się kontaktować z inspektorem ochrony danych.

3/ LTR informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. a) art. 6 ust.1 lit. c) RODO – w celu rozpatrzenia reklamacji, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozpoznanie reklamacji),
 2. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4/ Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, administrator udostępnia spółkom powiązanym kapitałowo lub osobowo, a także podmiotom świadczącym administratorowi usługi na podstawie zawartych przez administratora umów, dotyczących m.in.: usług IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów, usług kurierskich oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

5/ Dane osobowe osób wskazanych w ust.1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6/ Okres przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń

7/ Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na podstawie określonej w ust. 3 lit b powyżej z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

8/ Osobie, o której mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9/ Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej rozpatrzenie.

10/ W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

INSTAGRAM

Z naszego Instagrama

🔥BLACK FRIDAY w So Coffee 🔥 

Przygotowaliśmy dla Was 25% rabatu na wszystkie czarne kawy. 
 
Skorzystaj z promocji i delektuj się pysznym smakiem!☕
 
Promocja ważna tylko w dniu dzisiejszym. 

#blackfriday #blackfridaywsocoffee
Dziś obchodzimy bardzo ważny dzień dla wszystkich smakoszy kawy - Dzień Espresso ☕

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was niespodziankę! Na hasło: “ESPRESSO40” dostaniesz, aż 40% rabatu na podwójne espresso! 🤩

#promocjanaespresso #socoffee #rabataz40%
Masz ochotę na chwilę słodkiej przyjemności?

Podaruj sobie moment wytchnienia wraz z latte KitKat ☕💛

Ps. czekamy na Wasze zdjęcia! Koniecznie nas oznaczajcie 📸

#lattekitkat #latte #kawa #słodkakawa #jesiennakawa #autumnvibes
Jak dobrze rozpocząć swój dzień?🤔

My uważamy, że niezbędna jest do tego kawa! Jeśli nie masz czasu na dłuższe posiedzenie w naszej kawiarni, zabierz kawę na wynos! ☕

Ps. pamiętaj, że przychodząc z własnym kubkiem wielokrotnego użytku do naszej kawiarni, zawsze zgarniasz 2 zł zniżki na swój napój! 😍

#kawanawynos #kawa #kubek #kubekwielokrotnegoużytku #jesień #październik #autumnvibes
Jesień to najlepszy czas na spędzanie popołudnia w gronie przyjaciół. Przyjdź na belgijską czekoladę do So Coffee i delektuj się nią razem z najbliższymi 🍂🥰

W komentarzu oznacz przyjaciółkę/przyjaciela z którą/ym uwielbiasz spędzać czas.

#socoffee #autumntime #jesienwsocoffee
Ostatnie chwile, aby wziąć udział w Latteriadzie! ☕

Masz czas dziś do godziny 23:59 ‼️ Odwiedź naszą kawiarnię, kup dowolny produkt i weź udział w naszej loterii 🤗

Do wygrania voucher wysokości 20 zł lub nagroda główna o wartości 10.000 zł. 🎉

Pamiętaj! Aby wziąć udział w grze o nagrodę główną, zarejestruj swój kod ze zdrapki na naszej stronie www.loteriasocoffee.pl 

#latteriada #latteriadasocoffee