Polityka prywatności strony internetowej: www.socoffee.pl

1. Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz witrynę internetową www.socoffee.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, (dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (dalej: „LTR”)

LAGARDERE TRAVEL RETAIL Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 176, 02-486 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048015, której nadano numer identyfikacyjny NIP: 526-21-00-142.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH („IOD”)

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkowników, osób korzystających z Witryny internetowej (www.socoffee.pl)  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją RODO pod adresem: iodo@lagardere-tr.pl

Przedstawiona poniżej witryna jest określana jako „Witryna internetowa”:

https://www.socoffee.pl

2. Jakie kategorie danych osobowych przetwarza LTR?

Czym są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. LTR przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W ramach korzystania z Witryny internetowej, LTR w szczególności przetwarzać będzie następujące dane:

A. DANE OSOBOWE

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail

Podczas korzystania z Witryny internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z korzystaniem z Witryny internetowej (odwiedzając naszą Witrynę internetową lub kontaktując się z nami).

3. Skąd uzyskujemy dane osobowe?

LTR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonasz rejestracji w formularzu kontaktowym, w Witrynie internetowej lub zapiszesz się do Newslettera.

4. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem iodo@lagadere-tr.pl.

5. Co się dzieje, jeśli nie przekażesz LTR swoich danych osobowych?

Przekazanie danych osobowych dla LTR jest dobrowolne, w związku z korzystaniem z Witryny internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych skutkować będzie barkiem możliwości udzielenia odpowiedzi na ewentualnie zadane pytania lub otrzymywania wiadomości marketingowych.

6. W jakich celach LTR przetwarza dane osobowe i co stanowi podstawę prawną tego przetwarzania?

LTR przetwarza Twoje dane osobowe w celach opisanych poniżej. Dla każdego celu LTR musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie, (ii) lub (ii) to, że LTR ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa Twój interes w zaprzestaniu przetwarzania tych danych osobowych. Przy każdym celu wykazanym poniżej zostanie określona podstawa prawna, na jakiej opiera się LTR.

Jeżeli za podstawę prawną dla wskazanego poniżej celu została uznana Twoja zgoda, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dla tego celu, bez uzyskania takiej zgody. Ponadto, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, korzystając z odnośników umożliwiających wycofanie, znajdujących się w aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.szczesniak2@lagardere-tr.pl  Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

LTR będzie przetwarzać dane osobowe w na podstawie prawnej i w celu:

 1. kontaktu z Użytkownikiem Witryny internetowej, oddzielenia Mu odpowiedzi na zadawane pytania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 2. Marketingowych (w tym Newsletter) na podstawie Twojej zgody ( art. 6 ust 1 lit a RODO),
 3. przeprowadzenia analiz statystycznych na potrzeby marketingowe, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy Lagardere, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratorów danych wobec Uczestnika Programu (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a LTR ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu LTR powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz administratora, takie jak m.in. usługi IT,
 • pozostali podwykonawcy LTR, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta administrator.

(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

8. Czy Lagardere Travel Retail będzie przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez

 1. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W obowiązujących w LTR politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

10. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

11. Twoje uprawnienia

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a LTR jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iodo@lagardere-tr.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iodo@lagardere-tr.pl

Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzane są w ramach udziału w Programie można dokonać poprzez wysłanie maila na adres:  a.szczesniak2@lagardere-tr.pl

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres:  a.szczesniak2@lagardere-tr.pl

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres  iodo@lagardere-tr.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

12. Twoje uprawnienia

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres iodo@lagardere-tr.pl .Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Inspektor Ochrony Danych w spółce Lagardere Travel Retail sp. z o.o., adres e-mail: iodo@lagardere-tr.pl 

Przed spełnieniem żądania osoby, której dane dotyczą mamy prawo do przeprowadzenia jej weryfikacji.

Osoby, których dane osobowe przetwarza LTR, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skontaktować z nami bezpośrednio w siedzibie LTR a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Lagardere Travel Retail sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa

tel. 22 572 33 29

POLITYKA COOKIES

witryny internetowej www.socoffee.pl

obowiązuje od 01.09.2022 r.

Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Witrynie internetowej tj. przegląda i deklaruje gotowość do nawiązania kontaktu lub otrzymywania treści marketingowych poprzez formularza i dobrowolnego zapisania się do Newslettera.
 3. Witryna internetowa – dostępna pod adresem socoffee.pl ,  za pośrednictwem, której Użytkownik może śledzić treści dostępne w Witrynie internetowej.
 4. Administrator danych osobowych- podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny internetowej jest: Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników itryny internetowej, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Witryny Internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystane ze strony, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 4. Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 5. dostosowania zawartości i strony Witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Witryny internetowej (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
 6. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponowni wpisywać loginu i hasła.
 7. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny internetowej.
 8. W celu analizy ruchu na stronie Witryny Internetowej, zainstalowaliśmy na stronie:
 9. NIEZBĘDNE DO DZIAŁANIA STRONY – funkcjonalne
 10. MARKETING – Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat wykorzystania przez Użytkownika z Witryny internetowej i kierowania do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
 11. ANALITYCZNE – Google Ananlytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkowania w Witrynie internetowej.
 12. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazywanymi przez Użytkowania danymi osobowymi.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 1. Klikając „AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania Witryny internetowej.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies niezbędne mogą być konieczne do prawidłowego działania Witryny internetowej.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony Witryny internetowej.
 5. Usuwanie plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies niezbędnych).

Z jakich plików cookies korzystamy?

Niezbędne pliki cookie

– zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będziesz mógł prawidłowo korzystać z naszych usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Analityczne pliki cookie

– nasza strona korzysta z plików cookie dostarczonych przez nazwa dostawcy analitycznych plików cookie. Analityczne pliki cookie umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, Twoja wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

Marketingowe pliki cookie

– stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Ci wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, możesz otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowałeś na nasze reklamy. Jeżeli zrezygnujesz z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Ci ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

Zgoda na instalację plików cookie

 1. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję „Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.
 2. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookie Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję “Odrzuć wszystkie”. Wybierając tę opcję odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.

Modyfikowanie ustawień plików cookie

Możesz szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wejście w Ustawienia na wyświetlonym banerze cookie. Jest tam możliwość włączania i wyłączania kategorii cookie: analitycznych i marketingowych.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkownika.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie Witryny internetowej.

Zmiany w polityce

Możemy sporadycznie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce. W takim przypadku poinformujemy o tym Państwa poprzez zmianę daty u dołu niniejszego dokumentu oraz, w szczególnych przypadkach, poprzez przygotowanie dodatkowych powiadomień (na przykład, poprzez dodatkowe informacje na stronach głównych naszej Witryny lub przesłanie Państwu wiadomości e-mail). Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookies, gdy kontaktują się Państwo z nami, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie ochrony danych osobowych i metod, jakie mogą Państwo zastosować, aby kontrolować sposób, w jaki Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz aby chronić swoją prywatność.

Pytania związane z Polityka prywatności prosimy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych: iodo@lagardere-tr.pl

 

Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2022 r.